foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„ Życie dawkuje nam szczęście z umiarem, nie chce byśmy wszystko co najlepsze przeżyli w młodości”, dlatego Seniorze wyjdź z domu i przyjdź po swoje szczęście do Dziennego Domu Senior+ i Klubu Senior+- Czekamy na Ciebie.

Środowiskowy Dom Samopomocy z Filią jest ośrodkiem wsparcia, przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, przewlekle psychicznie chorych oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych. Placówka dysponuje 59 miejscami w tym 4 miejsca pobytu całodobowego.

Celem działalności ŚDS z Filią jest zapobieganie nawrotom choroby psychicznej, rehabilitacja społeczna oraz zapewnienie oparcia społecznego dla osób po przebytym leczeniu psychiatrycznym.

Z usług ŚDS z Filią korzystają osoby wymagające wsparcia w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, jak i udzielenia pomocy niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Nasze działania o charakterze rehabilitacyjnym i terapeutycznym dążą do ogólnej poprawy jakości życia uczestników.

Środowiskowy Dom Samopomocy z Filią oferuje :

  • pomoc osobom chorym psychicznie w adaptowaniu się do zmian wynikających z przewlekłej choroby;
  • program dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników, obejmujący zajęcia rehabilitacyjne, na które składają się treningi nowych i utraconych na skutek choroby umiejętności, a także zajęcia relaksacyjne i kulturalne oraz indywidualne poradnictwo socjalne i psychologiczne;

Rodzaj i zakres usług świadczonych w ŚDS z Filią dostosowywany jest do potrzeb i możliwości psychofizycznych jego uczestników.

W Domu prowadzone są:
1. zajęcia grupowe z psychoedukacji z elementami socjoterapii,
2. zajęcia grupowe z psychoedukacji,
3. zajęcia grupowe z elementami rewalidacji i socjoterapii,
4. zajęcia grupowe - terapii funkcji poznawczych,
5. zajęcia relaksacyjne z elementami stymulacji integracji sensorycznej,
6. terapia przez pracę,
7. terapia zajęciowa,
8. spotkania grup,
9. zebrania społeczności Domu,
10. spotkania okolicznościowo - integracyjne, wycieczki, festyny, warsztaty, itp.

W ramach powyższych zajęć realizowane są treningi:

  • trening dbałości o wygląd zewnętrzny i higienę (w tym kąpiel i możliwość korzystania z pralni),
  • trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi- forma grupowa i indywidualna,
  • trening umiejętności spędzania czasu wolego- w tym m. in. zajęcia komputerowe, muzyczne, stolarsko- ogrodnicze, ceramiczne, rękodzielnicze, teatralne,
  • trening kulinarny w tym wspólne przygotowywanie codziennych posiłków i potraw na specjalne okazje,
  • trening zdrowotny, w tym pomoc i nadzór nad przyjmowaniem leków zaleconych przez lekarza i zgodnie z jego zaleceniami oraz terapia ruchowa- zajęcia rehabilitacyjne
  • trening praktyczny, w tym nauka czynności samoobsługowych takich jak pranie, sprzątanie, obsługa sprzętu AGD, a także rozwijanie umiejętności i uzdolnień Uczestników itp.
  • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów w tym pomoc i wsparcie psychologiczno- pedagogiczne, budowanie poczucia własnej wartości, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, nauka współpracy, odpowiedzialności, rozwijanie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka itp.
  • współpraca z rodziną i opiekunami Uczestników, poradnią zdrowia psychicznego, instytucjami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi, a także placówkami oświatowymi, ośrodkami zdrowia itp.

Ponadto Dom oferuje:

1. Usługi opiekuńcze – pielęgnacyjne ( m.in.: pomoc przy rozbieraniu i ubieraniu, spożywaniu posiłków, korzystaniu z toalety, myciu, podawanie leków), dostosowane do szczególnych      potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności.
2. Rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań Uczestników poprzez terapię zajęciową.
3. Możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego.
4. Poradnictwo i pomoc psychologiczną, pedagogiczną oraz socjalną dla Uczestników oraz ich opiekunów i członków rodzin.
5. Gorący posiłek.
6. Miłą, rodzinną atmosferę oraz wsparcie, zrozumienie i pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów.

.