Odpłatność Nestor

Uchwała Nr LIII/526/14
Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w „NESTOR" Dziennym Domu Pomocy Społecznej - ośrodku wsparcia prowadzonym przez Gminę Bielawa

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8  marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, 645, 1318, Dz.U. z 2014 poz.379) oraz art. 97 ust.1 i ust.5 i art. 51.ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej( Dz.U.z 2013, poz.182) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w „NESTOR" Dziennym Domu Pomocy Społecznej zwanym dalej ośrodkiem wsparcia, działającym w ramach Zespołu Ośrodków Wsparcia
w Bielawie.

§ 2. 1. Osoby korzystające z usług dziennego pobytu w ośrodku wsparcia ponoszą odpłatność zgodnie z tabelą określoną w §3.

2.  Osoby korzystające z czasowego miejsca całodobowego pobytu w ośrodku wsparcia ponoszą odpłatność w kwocie odpowiadającej wysokości pełnego kosztu usług ustalonego w danym roku.

3.  Podstawą ustalenia wysokości miesięcznej odpłatności za pobyt całodobowy jest średni miesięczny koszt usług.

4.  Średni koszt usług całodobowych w przeliczeniu na jedno miejsce, ustala się na wniosek dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia na podstawie analizy wydatków z roku poprzedniego z uwzględnieniem prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjętego w ustawie budżetowej (lub w jej projekcie) na dany rok kalendarzowy nie później niż do końca marca każdego roku.

5.  Średni całodobowy koszt usług podaje się do publicznej wiadomości w sposób przyjęty w Zespole Ośrodków Wsparcia.

6.  W pierwszym roku funkcjonowania całodobowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia koszt usług ustalany zostaje na podstawie danych szacunkowych.

7.  Osoby korzystające z usług Klubowych w ośrodku wsparcia ponoszą odpłatność zgodnie z tabelą określoną w §5.

§ 3. Ustala się odpłatność za pobyt dzienny w „NESTOR" Dziennym Domu Pomocy Społecznej według poniższej tabeli:

L.p

Dochód osoby wyrażony w % od kryterium dochodowego (art. 8  ust. 1  pkt 1  i 2) według ustawy o pomocy społecznej (dochody zaokrągla się do pełnego złotego)

Odpłatnosć miesięczna dla osoby samotnie gospodarującej

Odpłatność miesięczna dla osoby w rodzinie

1

do 100%

nieodpłatnie

nieodpłatnie

2

powyżej 100,00% - 150%

21,00 zł

26,00 zł

3

powyżej 150% - 200%

26,00 zł

31,00 zł

4

powyżej 200% - 250%

31,00 zł

37,00 zł

5

powyżej 250% - 300%

37,00 zł

42,00 zł

6

powyżej 300% - 350%

42,00 zł

47,00 zł

7

powyżej 350%

47,00 zł

52,00 zł

§ 4. 1. Odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia zmniejsza się do 50% w przypadku nieprzerwanej nieobecności usprawiedliwionej (pobyt w szpitalu, na turnusach rehabilitacyjnych, choroba - po przedłożeniu odpowiedniego dokumentu) powyżej 14 dni kalendarzowych w miesiącu.

2.  Nie pobiera się odpłatności za nieobecność uczestnika w całym miesiącu kalendarzowym.

§ 5. Ustala się odpłatność za usługi Klubowe według poniższej tabeli:

L.p

Dochód osoby wyrażony w % od kryterium dochodowego (art. 8  ust. 1  pkt 1  i 2) według ustawy o pomocy społecznej (dochody zaokrągla się do pełnego złotego)

Dzienna odpłatność za usługi Klubowe dla osoby samotnie gospodarującej

Dzienna odpłatność za usługi Klubowe dla osoby w rodzinie

1

do 100%

nieodpłatnie

nieodpłatnie

2

powyżej 100,00% - 150%

1,00 zł

1,25 zł

3

powyżej 150% - 200%

1,25 zł

1,50 zł

4

powyżej 200% - 250%

1,50 zł

1,75 zł

5

powyżej 250% - 300%

1,75 zł

2,00 zł

6

powyżej 300% - 350%

2,00 zł

2,25 zł

7

powyżej 350%

2,25 zł

2,50 zł

§ 6. Odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia stanowi dochód budżetu gminy

§ 7. Traci moc uchwała nr XLVIII/468/14 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 lutego 2014 roku.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.