foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„ Życie dawkuje nam szczęście z umiarem, nie chce byśmy wszystko co najlepsze przeżyli w młodości”, dlatego Seniorze wyjdź z domu i przyjdź po swoje szczęście do Dziennego Domu Senior+ i Klubu Senior+- Czekamy na Ciebie.

RADA DZIENNEGO DOMU  SENIOR+ W BIELAWIE


1. Samorząd uczestników reprezentuje Rada Dziennego Domu Senior+ w Bielawie.
2. Kadencja Rady trwa 12 miesięcy.
3. W skład Rady Domu wchodzi od trzech do pięciu reprezentantów wybranych w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, spośród uczestników obecnych w trakcie głosowania.
4. Kandydaci na członków Rady muszą wyrazić zgodę na pracę w Radzie.
5. Członkowie Rady Domu wybierają spośród siebie Przewodniczącego / Przewodniczącą Rady Domu.
6. W przypadku gdy członek / członkini Rady rezygnuje z pracy w niej lub przestaje uczestniczyć
w Domu – członkostwo w Radzie wygasa i przeprowadza się wybory uzupełniające.
7. Do zadań Rady należy:
1) współpraca z kadrą Domu w zakresie opracowywania rocznych planów pracy,
2) współdziałanie z kadrą Domu i specjalistami z zewnątrz w tworzeniu warunków sprzyjających
dobrej atmosferze i prawidłowym relacjom międzyludzkim,
3) motywowanie uczestników do czynnego udziału w pracy Domu oraz realizowanych formach
aktywności,
4) współorganizowanie życia kulturalnego i towarzyskiego w ramach dostępnych możliwości
i zasobów placówki,
5) wnoszenie wniosków i uwag dotyczących organizacji działania Domu,
6) współudział w rozwiązywaniu spraw konfliktowych dotyczących uczestników Domu,
7) utrzymywanie kontaktów z uczestnikami w przypadku ich dłuższej nieobecności, o ile wyrazili
oni na to zgodę.


RADA DZIENNEGO DOMU SENIOR+:
PRZEWODNICZĄCA: Alicja Grządziel
SEKRETARZ: Irena Marzec
SKARBNIK: Głuszczyńska Halina